Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 30 2014

11:56
Mam..
Parę chwil na fotkach które niszczą mnie od środka
Choć nie daje nic po sobie poznać
Widzę teraz ze większość tych gadek i obietnic
To tylko używki które w danej chwili w krew nam weszły
— Białas ft. Danny ,,Czasem czuję"

December 29 2014

14:54
2212 8672
Reposted fromhormeza hormeza viacytaty cytaty
14:54
Reposted frommarta-s marta-s viapoezja poezja
12:44
2851 9aee
Reposted fromnexxt nexxt
12:43
Reposted fromprotesedentaria protesedentaria viafeminine feminine
12:42

"Tylko, że tego, myślała, właśnie tego mam po dziurki w nosie. Tego nieustannego analizowania- z jednej strony to, z drugiej tamto. Z jednej strony wygląda na to, że mu na mnie zależy, z drugiej-że niekoniecznie. Z jednej strony powinnam o nim zapomnieć. Z drugiej strony, jak tonący brzytwy, powinnam chwytać się każdego źdzbła miłości, które mam w zasięgu ręki. Z jednej strony to może okazać się bardzo skomplikowane. Z drugiej-to nigdy nie jest proste. Jeżeli chodzi o miłość."

— Asa Larsson- "I tylko czarna ścieżka"
Reposted frommaddaleinee maddaleinee viacytaty cytaty

December 23 2014

16:08
8077 b562 500
Reposted fromgrass grass viasidning sidning
16:07
7421 c562
Reposted fromfelicka felicka viailovemovies ilovemovies

December 22 2014

17:04
16:30

 

hamletyzować-

przeżywać rozterki wewnętrzne, rozstrząsać, analizować, nie mogąc powziąć decyzji, nie umiejąc zdecydować się na czyn

December 18 2014

19:44

December 17 2014

20:47
4609 d8bd 500
Reposted frombeinthe beinthe viamaria-magdalena maria-magdalena

December 10 2014

23:41
2325 bd2d
Reposted frombwana bwana

December 04 2014

22:29
0197 0287
22:28
3933 cfe7 500
22:28
5192 e277 500
Reposted fromtwice twice vianicdostracenia nicdostracenia

December 01 2014

09:52
8209 6251 500
Reposted fromhermina hermina viastylish stylish
09:27
3297 6b81

November 30 2014

21:29
9438 e03a
21:18
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl